ตัวอย่างการพิมการ์ดเชิญสมรสพระราชทาน

แบบที่ 1 สมรสพระราชทาน
 
เนื่องในวโรกาสที่
............................................................ ............
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ประกอบพิธีสมรสพระราชทาน*
นาย (เจ้าบ่าว) กับ นางสาว (เจ้าสาว)
เพื่อเป็นเกียรติแก่คู่สมรส
(เจ้าภาพฝ่ายชาย) และ (เจ้าภาพฝ่ายหญิง)
ขอประทานกราบทูล ทูล เรียนเชิญ ร่วมในงานเลี้ยงแสดงความยินดี
ณ......................................................
วัน ..............ที่..............เดือน........................ ...............พ.ศ. .................
เวลา..........................น.

 
 คำราชาศัพท์ “ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกอบพิธีสมรสพระราชทาน” ใช้สำหรับ 
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
- สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
- สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ

แบบที่ 2 สมรสพระราชทาน
นื่องในวโรกาสที่
พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกอบพิธีสมรสพระราชทาน
ระหว่าง
                          ร้อยโทหญิง                           พันตรี
บุตรี                                                            บุตร
(ชื่อคุณพ่อ คุณแม่)
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อเป็นเกียรติแก่คู่สมรส
ชื่อผู้ใหญ่ที่เป็นประธาน
มีความยินดีขอกราบเรียน และเรียนเชิญ ร่วมงานเลี้ยงฉลองสมรสพระราชทาน
ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ๖ รอบพระชนมพรรษา
(ทางเข้าพระราชวังสนามจันทร์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร      วิทยาเขต พระราชวังสนามจันทร์       อ.เมือง จ.นครปฐม
วันเสาร์ ที่ ๑๙  มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘
เวลา ๑๘นาฬิกา ๙ นาที (โต๊ะจีน)
(ขออภัยหากมิได้มาเรียนเชิญด้วยตนเอง)


แบบที่ 3 สมรสพระราชทาน

เนื่องในโอกาสที่

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาธินัดดามาตุ

ทรงพระกรุณาประกอบพิธีประทานการสมรส

แก่

เจ้าสาว........................เจ้าบ่าว..................... ......

บุตรี                       บุตร

บิดา                        บิดา

มารดา                    มารดา

เพื่อเป็นเกียรติแก่คู่สมรส

ขอกราบเรียน   เรียนเชิญ  ร่วมงานเลี้ยงฉลองประทานการสมรส

ณ ห้อง...................โรงแรม...................

วันเสาร์ที่         พุทธศักราช ๒๕๔๘

เวลา  ๑๘.๓๐ นาฬิกา

 
(ขออภัยหากมิได้มาเรียนเชิญด้วยตนเอง)


ข้อความในการ์ดแบบภาษาอังกฤษค่ะ
แบบที่ 1 สมรสพระราชทาน

On the auspicious occasion of the Royal Thai Traditional Wedding Ceremony at the Royal Palace, Graciously sponsored by Her Royal Highness....... for the Wedding Couple,
 Miss (Bride)... & Mr....(Groom) 
You are Cordially Invited to a Reception at the Grand Ballroom,........Hotel, Bangkok on ......... at ......hours.

แบบที่ 2 สมรสพระราชทาน

Her royal highness......(name)  
graciously performing the wedding ceremony 
 for  

 (name)             and              (name)

daughter of                                             son of

(ชื่อบิดา)                                                                        (ชื่อบิดา)

(ชื่อมารดา)                                                                    (ชื่อมารดา)

ชื่อประธานในพิธี
request the honour of your presence at the wedding reception 
on ....(date)
at.....(time)
 at.....(place)


Back to Top


This page was generated in 0.069 seconds.