การจดทะเบียนสมรส ทะเบียนสมรสซ้อน

การจดทะเบียนสมรส 
   เรื่องของการจดทะเบียนสมรส  อีกหนึ่งเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตคู่ บางคู่จัดงานแต่งงานแต่ไม่อยากจดทะเบียนเพราะมีเหตุผลทางธุรกิจ ข้อดีของจดทะเบียนสมรสเพราะข้อผูกพันทางกฏหมาย สิทธิ์ที่ลูกควรพึงได้รับ หรือถ้าหากมีปัญหาชีวิตคู่ต้องทำเรื่องหย่าขาดจากกันทรัพย์สินที่ต่างๆที่มีร่วมกันมาก็จะทำการแบ่งกันเรียกว่าเป็นสินสมรส

   ความหมายของทะเบียนสมรส คือเป็นหลักฐานในทางฏกหมายให้สามีภรรยาได้สิทธิและมีหน้าที่ต่อกันในเรื่องของทรัพย์สินเงินทอง การจัดการภายในบ้างและการดูแลเลี้ยงดูลูก และสิ่งสำคัญคือสิทธิที่จะอ้างกับบุคลภายนอกในความเป็นสามีภรรยาต่อกัน ไม่ว่าจะเป็นหนี้สินทั้งหลายที่เขาหรือเธอไปก่อเอาไว้ เรื่องของการเรียกค่าเสียหาย การเลี้ยงดูการละเมิดสิทธิ์ที่เราจะได้รับในมรดกหากว่าเราอายุยืนกว่าคู่สมรสของเรา และหน้าที่ภรรยาที่หลายคนนึกถึงอันดับแรกคือ การกำจัดผู้หญิงคนอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาออกจากชีวิตสมรสหรือเรียกว่ากำจัดเมียน้อย

ประโยชน์ของการจดทะเบียนสมรส
-  เป็นหลักประกันความมั่นคงได้ว่า ถ้าได้มีการจดทะเบียนสมรสกันแล้ว คู่สมรสอีกฝายหนึ่งจะไปจดทะเบียนสมรสอีกไม่ได้ หากมีการฝ่าฝืนทำการจดทะเบียนสมรสแล้ว ก็ให้ถือว่าทะเบียนสมรสที่จดที่หลังนั้นเป็นโมฆะ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย คนหนึ่งในการจดทะเบียนสมรสซ้อนนี้ สามาถแจ้งให้ทางฝ่ายทะเบียนเพิกถอน หร้อร้องขอให้ศาลพิพากาาก็ได้ นอกจากนี้คู่สมรสที่ไปจดทะเบียนสมรสซ้อน มีความผิดฐานแจ้งความเท็จ เป็นคดีอาญา

- ได้รับการลดหย่อนภาษี

- ในกรณีที่เป็นความผิดที่กระทำระหว่างสามีภรรยาเช่น สามีหรือภรรยาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ลักทรัพย์ของอีกฝ่ายหนึ่ง หรือในความผิดฐานอื่น เช่นฉ้อโกง ลักทรัพย์ ทำให้เสียทรัพย์หรือบุกรุก ซึ่งมีผลคือ สามีภรรยานั้นไม่ต้องรับโทษตามกฏหมาย 

- ในเรื่องการมอบอำนาจในการตัดสินใจในการดำเนินคดีอาญาแทน ถ้าสามีหรือภรรยาถูกทำร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถดำเนินการฟ้องร้องได้ด้วยตนเอง ภรรยาหรือสามี(ที่ยังมีชีวิตอยู่)ก็สามารถดำเนินการร้องทุกข์ ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือดำเนินการฟ้องศาลแทนได้ แต่อย่างไรก็ตาม ต้องเป็นไปในกรณีที่ผู้ตายหรือผู้บาดเจ็บไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดด้วย ถ้าต่อมา สามีหรือภรรยานั้นได้เสียชีวิตลงก่อนที่จะได้ทำการร้องทุกข์ ภรรยาหรือสามีที่ยังมีชีวิตอยู่ก็สามารถดำเนินการร้องทุกข์ได้เองเพราะถือว่าเป็นผู้เสียหาย

- เมื่อคู่สมรสเป็นผู้เยาว์ ที่มีอายุ 17 ปีบริบูรณืขึ้นไป เมื่อได้ทำการจดทะเบียนสมรสแล้วให้ถือว่า ผู้ยนั้นได้บรรลุนิติภาวะแล้ว และสามารถทำงานหรือทำกิจการต่างๆได้เอง ดดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากบิดาหรือมารดา แม้จะหย่ากันก่อน อายุ 20 ปีบริบูรณ์ก็ตาม ก็ยังถือว่าเป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว

- การจดทะเบียนสมรสตามกฏหมาย ทำให้ภรรยาหรือสามีได้รับสิทธิ์ชดเชยค่าจ้างแทนจากนายจ้างหรือจากทางราชการ เช่นในกรณีที่คู่สมรสเสียชีวิตในการทำงานหรือในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ (บำเหน็จตกทอด) หรือการได้รับเงินสงเคราะห์บุตรแทน

เงื่อนไขในการจดทะเบียนสมรส
  การจดทะเบียนสมรสนั้นง่ายนิดเดียวเพียงคุณและคุ่สมรสที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ถ้าหากว่าคู่สมรสอายุยังไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ตามกฏหมายได้เอื้อให้สามารถจดทะเบียนได้หากนับอายุตั้งแต่ อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ แล้ว  แต่ก็มีเงือนขว่า ต้องให้พ่อแม่ ต้องให้ความยินยอมด้วยเท่านั้นเอง หากไม่เช่นนั้นแล้ว ก้ถือว่าการจดทะเบียนสมรสนั้นยังไม่สมบูรณ์ถือว่าเป็นโมฆะ 

   ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสนั้น คู่สมรสสามารถจูงมือขึ้นไปจดทะเบียนสมรสได้ที่อำเภอ สำนักงานเขต และแจ้งความประสงค์ต่อนายทะเบียนว่า ประสงค์จะจดทะเบียนสมรส ที่สำคัญคืออย่าลืมนำบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วย  
   การจดทะเบียนสมรสนั้้นทางกฏหมายระบุว่าให้สามีหรือภรรยาได้คราวละคนเดียวเท่านั้น ไม่ว่าใครจะมาก่อนหรือหลัง ให้ถือว่า หากใครจดทะเบียนสมรสให้ถือว่าเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฏหมาย และทางกฏหมายไม่อนุญาติให้จดทะเบียนสมรสซ้อนเช่นกัน 

คุณสมบัติของผู้ที่จะจดทะเบียนสมรส
1.จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์ แต่จะต้องนำบิดามารดา หรือผู้ปกครองมาเซ็นยินยอมด้วย ในกรณีที่เป็นผู้เยาว์อายุ ต่ำกว่า 17 ปี จะต้องได้รับความยินยอมต่อศาลจึงจะทำการสมรสได้ ส่วนผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองได้เลย
2. ต้องไม่เป็นบุคลวิกลจริตหรือไร้ความสามารถ
3. ไม่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมแต่บิดามารดา
4. ไม่เป็นคู่สมรสของบุคลอื่น
5. ผู้รับบุตรบุญธรรมจะสมรสกับบุตรบุญธรรมไม่ได้
6. หญิงหม้าย หากจะทำการสมรสใหม่ ต้องสิ้นสุดการหย่าไม่น้อยกว่า 310 วันเว้นแต่จะคลอดบุตรในระหว่างนั้น
7. สมรสกับคู่สมรสเดิม
8. มีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรภ์
9. ศาลมีคำสั่งให้สมรสได้
10. ชายหญิงที่อายุไม่ครบ 17 ปี บริบูรณื ศาลอาจจะอนุญาติให้สมรสได้

สิทธิเฉพาะสำหรับทะเบียนสมรส
   การจดทะเบียนสมรสควรจะจดด้วยตนเองเท่านั้น จะมอบอำนาจให้ใครไปจดแทนกันไม่ได้ หากบางคู่ไม่อยากเดินทางไปจดที่สำนักงานเขตก็สามารถแจ้งให้เจ้าพนักงานหรือนายทะเบียนมาบริการจดทะเบียนสมรสให้ที่สถานที่จัดงานก็ได้ แต่ก็จะมีค่าใช้จ่ายนะคะ 
   การแต่งงานเป็นเรื่องของความรัก ความพอใจและหากต้องการจดทะเบียนสมรสจะต้องได้รับความยินยอมพร้อมใจของทั้งสองฝ่าย ว่าที่เจ้าสาวบางคน หรือเจ้าบ่าวบางคนอาจจะหวงสถานะโสด ไม่อยากจดทะเบียน หรือบางคู่อาจจะเป็นเพราะเรื่องของการทำธุรกิจ หรืออาจจะมีเหตุผลส่วนตัวก็ได้ แต่ในบางกรณี เช่น 
   เรื่องแบบนี้เคยมีในกรณีที่หมั้นกันไว้ แล้วเบี้ยวขันหมากไม่ยอมแต่งด้วย  แม้จะบังคับให้แต่งหรือให้ไปจดทะเบียนไม่ได้  ก็เรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายได้ตามกฎหมาย เพราะการหมั้นก็เป็นสัญญาชนิดหนึ่งซึ่งระบุไว้ในกฎหมายอย่างชัด แจ้งถึงผลแห่งการผิดสัญญาหมั้น แต่ไม่ถึงขั้นสามารถบังคับให้เขาไปจดทะเบียนได้อยู่ดี
   
ทะเบียนสมรสซ้อน
ก่อนแต่งงานหากสงสัยว่าคู่แต่งงานจะทำการสมรสมาก่อนหรือไม่สามารถเช็กสถานะสมรสได้ตามLinkนี้ค่ะ
เว็ปไซต์ตรวจสอบสถานะสมรส http://www.khonthai.com/cgi-bin/clm02_marx.cgi

ผลของทะเบียนสมรส
การจดทะเบียนสมรสนั้นจำทำให้เกิดสิทธิ์ และหน้าที่ต่างๆอีกมากมาย
ประการแรกเลยคือ หน้าที่หรือสิทธิที่มีต่อกันในฐานะสามีหรือภรรยา ได้แก่กันอุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกัน คุณผู้หญิงสามารถเลือกคำนำหน้าว่า นาง นางสาวหรือจะใช้นามสกุลของตนเองหรือสามีก็ได้ 

ประการต่อมา ในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองหรือสินทรัพย์ที่หามาได้หลังจากนี้ ให้ถือว่าเป็น"สินสมรส" เป็นเงินกระเป๋าเดียวกัน โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าใครหามามากน้อยเท่าไหร่ ก็สามารถมีอำนาจจัดการบริหารเงินได้เองโดยมิต้องขอนุญาติ เว้นเพียงแต่เรื่องที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษกิจของครอบครัว ตามที่กฏหมายควบคุมไว้ จึงจะต้องได้รับความยินยอมเสียก่อน 

ได้แก่การบริการจัดการสินทรัพย์ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน อาทิเช่น การขาย แลกเปลี่ยน เช่า ซื้อขาย ขายฝาก เช่าซื้อ จำนอง ปลดจำนอง หรือโอนสิทธิจำนอง การทำให้มีหรือทำให้หมดไปซึ่งภาวะการจำนองอาศัย สิทธิอาศัย สิทธิเก็บกิน สิทธิเหนือพื้นดิน ภาระติดพัน การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เกิน 3 ปี หรือการฝากขาย ขายฝาก เช่าซื้อ จำนองปลดจำนอง หรือโอนสินทรัพย์จำนองที่ได้ การให้กู้ยืมเงินหรือการให้โดยเสน่หาโดยไม่มีเหตุอันสมควรเพื่อการกุศลหรือหน้าที่  

และถึงแม้ว่าจะมีสินสมรสร่วมกันแต่การจดทะเบียนนั้น ไม่ได้ให้สิทธิ์ในทรัพย์สินในระหว่างสมรส หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้รับทรัพย์สินมา จากการที่มีใครยกให้ หรือให้โดยเสน่หา เช่นมรดก หรือพ่อแม่ให้ลูกเป็นต้น

แต่ถ้าหากเป็นหนี้สินที่สามีหรือภรรยาก่อขึ้นในระหว่างสมรส และเป็นหนี้ที่เกี่ยวกับการจัดการบ้านเรือนการจัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัว การอุปการะเลี้ยงดู การดูแลรักษาพยาบาลบุคลภายในบ้านและการศ฿กษาของบุตรหนี้ที่เกี่ยวข้องกับสินสมรส รวมทั้งหนี้ที่เกิดขึ้นจากการทำงานที่สามีภรรยาทำงานร่วมกัน และหนี้ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก่อประโยชน์ของตนฝ่ายเดียวแล้วอีกฝ่ายหนึ่งได้ให้การรับรองไปแล้วด้วยเช่นกัน หากเป็นอย่างนี้แล้วเจ้าหนี้สามารถบังคับชำระหนี้ได้จากสินสมรส นั่นหมายความว่าา ถ้าเกิดทรัพย์สินไม่พอใช้หนี้แล้ว เจ้าหนี้ก็ตามเอาสินทรัพย์ส่วนตัวอขงทั้งสามีหรือภรรยาได้เช่นกันเพราะถือว่าเป็นหนี้ร่วมที่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน

และข้อดีของการจดทะเบียนสมรส จะทำให้ลูกที่เกิดมาในระหว่างสมรสนั้นเป็นลูกที่ชอบโดยกฏหมายของพ่อ ทำให้ลูกได้สิทธิมากมายในฐานะลูกของพ่อ  

วันหมดอายุของทะเบียนสมรส
  ทะเบียนสมรสไม่มีวันหมดอายุหากไม่ต้องการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแล้ว ก็สามารถดำเนินการหย่าได้ที่สำนักงานเขตหรืออำเภอ หรือถ้าหากอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมหย่า ก็สามารถฟ้องศาลเพื่อดำเนินการฟ้องหย่า โดยจะต้องมีมูลเหตุในการฟ้องหย่าตามที่กฏหมายกำหนดไว้ด้วย

ที่มารวบรวมข้อมูลจากสามาชิกในเว็ปไซต์ WeddingSquare.com


Edited by info - 19 Oct 2013 at 16:44
Back to Top


This page was generated in 0.074 seconds.